Hệ thống phân quyền *nix

Phần lớn các hệ điều hành đều có các phương thức để gán quyền hạn cho người hay nhóm người dùng. Những quyền hạn đó điều khiển khả năng duyệt, xem, thay đổi, và...

https://www.caandesign.com/wp-content/uploads/2016/07/pitsou-kedem-architects-designed-s-house-concrete-home-modern-look-made-clean-lines-11.jpg

Kiến Trúc Sạch

Dịch từ bài viết The Clean Architecture của tác giả Robert C. Martin hay còn được biết đến rộng rãi với tên “Bác” Bob. Over the last several years we’...