Sử dụng mạng Docker Bridge

Tổng quan Bridge là một thuật ngữ networking, ám chỉ một thiết bị nằm ở tầng Link của mô hình OSI, đóng vai trò chuyển tiếp lưu thông giữa các phân đoạn của mạn...