Hệ thống phân quyền *nix

Phần lớn các hệ điều hành đều có các phương thức để gán quyền hạn cho người hay nhóm người dùng. Những quyền hạn đó điều khiển khả năng duyệt, xem, thay đổi, và...

Ba luật backup

Một bản backup là không đủ Đặt hai bản backup tại một nơi là không an toàn Không backup bằng cùng một hình thức Trên đây là ba luật mà những ai đang nắm dữ...