Đối tượng, và Lớp

Lớp là gì? Là chi tiết kỹ thuật của một tập các object tương tự nhau. Đối tượng là gì? Là một tập các hàm đoạt động dựa trên các mảnh dữ liệu được bao...

https://www.caandesign.com/wp-content/uploads/2016/07/pitsou-kedem-architects-designed-s-house-concrete-home-modern-look-made-clean-lines-11.jpg

Kiến Trúc Sạch

Dịch từ bài viết The Clean Architecture của tác giả Robert C. Martin hay còn được biết đến rộng rãi với tên “Bác” Bob. Over the last several years we’...