Bỏ các tập tin .DS_Store

Các tập tin .DS_Store được hệ điều hành macOS tự động tạo ra khi Finder của nó “ghé thăm” các thư mục. Chúng là một phần trong cách hoạt động của hệ...