Sao không nên mở hết port lên?

Ngữ cảnh Các process hoạt động trong hệ điều hành giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng cách đăng ký các socket với hệ điều hành, các socket này nằm trên các in...