Bài quyền Prime Factors

Prime Factors hay còn gọi là Bài toán Phân giải Thừa số Nguyên tố là một vấn đề nổi tiếng trong toán học. Bài toán này yêu cầu phân giải một số tự nhiên cho...

Luật của Game of Life

Đây là bản Việt hóa luật của kata Game of Life, được dùng như một công cụ để tổ chức Coding Dojo và Global Day of Code Retreate.

Lý do bạn tham dự Coding Dojo

Tôi thường hay bắt đầu phiên giới thiệu cho một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Coding Dojo bằng cách trích dẫn lại lời mở đầu của cuốn sách Clean Code: You are r...

Bài quyền Bowling Game

Bowling Game là một bài kata kinh điển của hoạt động Coding Dojo. Bài kata này rất phù hợp để thực hành kỹ thuật TDD, Baby Steps và Refactoring. Về TDD TDD (Tes...