Vô hiệu Device Enrollment Program (DEP) cho máy tính Mac

Vô hiệu DEP để đặt máy tính Mac ra khỏi diện Device Enrollment Program. Để làm điều này sẽ cần chỉnh sửa tập tin hệ thống của macOS (tham khảo bài viết này).

Trạng thái của DEP có thể được kiểm tra bằng câu lệnh:

$ profiles status -type enrollment
Enrolled via DEP: No
MDM enrollment: No

Để vô hiệu DEP, xóa các tập tin sau:

/Volumes/Macintosh HD/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ManagedClient*
/Volumes/Macintosh HD/System/Library/LaunchAgents/com.apple.ManagedClient*

… và bổ sung các dòng sau vào tập tin /etc/hosts:

0.0.0.0 iprofiles.apple.com
0.0.0.0 mdmenrollment.apple.com
0.0.0.0 deviceenrollment.apple.com
0.0.0.0 gdmf.apple.com
_

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *