Di chuyển dữ liệu hoạt động của Docker

Thư mục mặc định mà docker đặt dữ liệu của nó là tại /var/lib/docker. Tại đó chứa tất cả các image, volume, container… Trong một số trường hợp chúng ta sẽ muốn đặt những dữ liệu này tại một vị trí khác. Điều may mắn là docker cho phép chúng ta thực hiện điều này một cách đơn giản và an toàn.

Tắt docker daemon

sudo systemctl stop docker

Đặt cấu hình data-root

Chỉnh sửa tập tin /etc/docker/daemon.json và cập nhật dữ liệu cho khóa data-root:

{ 
   "data-root": "/path/to/your/docker" 
}

Copy dữ liệu hiện tại tới thư mục mới

Mấu chốt ở đây là dữ lại được umask của các tập tin giống như hiện tại. Chúng ta có thể thực hiện bằng tar/untar, copy -a, hay rsync -aP như dưới đây

sudo rsync -aP /var/lib/docker/ /path/to/your/docker

Đánh dấu thư mục cũ không dùng nữa

sudo mv /var/lib/docker /var/lib/docker.archived

Khởi động lại docker daemon

sudo systemctl start docker

Nếu mọi chuyện sau đó đều ổn, chúng ta có thể cân nhắc xóa bỏ thư mục /var/lib/docker.archived.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *