Một số ứng dụng hay cho Raspeberry Pi

Sử dụng PI làm TimeMachine Server cho máy tính Mac

Mặc dù có Netatalk cũng implement chức năng tương đương nhưng thực tế cho thấy Samba 2 với module vfs_fruit hoạt động ổn định hơn, không yêu cầu ổ cứng phải được format với định dạng HFS, và đặc biệt là cách nó hoạt động là dựa trên một tính năng được Apple phát triển và hỗ trợ.

Cài cắm và định dạng ổ cứng

Cắm ổ cứng, tìm tên thiết bị, format, chế điểm mount, đặt quyền. Các tool như lsblk, blkid, parted, hd-idle, mkfs… sẽ hữu dụng.

Cài đặt và cấu hình Samba

Cài đặt đơn giản quả package manager:

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install samba samba-common-bin

Cấu hình bổ trợ cho TimeMachine Server

[Global]
min protocol = SMB2
vfs objects = catia fruit streams_xattr 
fruit:metadata = stream
fruit:model = MacSamba
fruit:posix_rename = yes 
fruit:veto_appledouble = no
fruit:wipe_intentionally_left_blank_rfork = yes 
fruit:delete_empty_adfiles = yes 

[TimeMachineBackup]
vfs objects = catia fruit streams_xattr
fruit:time machine = yes
fruit:time machine max size = SIZE

Cuối cùng đặt password samba bằng câu lệnh sudo smbpasswd -a username. Nếu cần truy cập public, mở các port 139, 389, 445.

Sử dụng PI làm server Adblock DNS

Giải pháp adblock riêng tư, giá rẻ và giảm tải tính toán cho client bằng Pi-hole. Tấc cả chỉ cần một docker compose:

version: "3"
# More info at https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/ and https://docs.pi-hole.net/
services:
 pihole:
  container_name: pihole
  image: pihole/pihole:latest
  ports:
   – "53:53/tcp"
   – "53:53/udp"
   # – "67:67/udp"
   – "5380:80/tcp"
   # – "443:443/tcp"
  environment:
   TZ: "Asia/HoChiMinh"
   WEBPASSWORD: "p5ssw0rd!"
  volumes:
   – "./etc-pihole/:/etc/pihole/"
   – "./etc-dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/"
  dns:
   – 127.0.0.1
   – 1.1.1.1
  # Recommended but not required (DHCP needs NET_ADMIN)
  cap_add:
   – NET_ADMIN
  restart: unless-stopped

Sidecar Onedrive

Onedrive với bản chất dung lượng lớn/giá rẻ rất thích hợp để làm sidecar cloud. Trên linux, có thể dùng clone để sync:

curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
rclone config
rclone --vfs-cache-mode writes mount onedrive: /media/onedrive

Còn tiếp

 • DNS động cho server tại gia

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *