Gỡ bỏ service khỏi Linux

Systemd sử dụng các tập tin để định nghĩa service, gọi là unit. Để gỡ bỏ service thì cần gỡ bỏ unit. Unit có thể được đặt tại: Sau khi gỡ bỏ, làm tươi systemd:....