Các script cài đặt máy chủ Debian-based

Đây là danh sách các script tôi hay phải dùng đến để cài đặt máy chủ AWS. Tôi thường dùng máy chủ Ubuntu LTS.

Cài đặt tài khoản

adduser ubuntu

# hoac dat lai password
sudo passwd ubuntu

usermod -aG sudo ubuntu

Đặt lại timezone

sudo timedatectl set-timezone $(timedatectl list-timezones | grep Ho_Chi_Minh)

Cập nhật và cài đặt các gói phổ thông

sudo apt update -y && sudo apt install vim git htop httpie git zsh -y

Bổ sung public key của SSH Client

vim ~/.ssh/authorized_keys

Python VENV & PIP

sudo apt install python3-venv python3-pip

Cài đặt Docker

curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $(whoami)
sudo service docker restart

Cài đặt Docker Compose

COMPOSE_VERSION=`git ls-remote https://github.com/docker/compose | grep refs/tags | grep -oE "[0-9]+\.[0-9][0-9]+\.[0-9]+$" | sort --version-sort | tail -n 1`
sudo sh -c "curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/${COMPOSE_VERSION}/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose"
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo sh -c "curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/compose/${COMPOSE_VERSION}/contrib/completion/bash/docker-compose > /etc/bash_completion.d/docker-compose"

Cấu hình swap

Kích thước swap tối đa nên dùng là gấp đôi dung lượng RAM.

sudo dd if=/dev/zero of=/var/swap count=4096 bs=1MiB
sudo chmod 600 /var/swap
sudo mkswap /var/swap
sudo swapon /var/swap

Sau đó bổ sung dòng /var/swap swap swap defaults 0 0 vào sudo vim /etc/fstab.

Đặt swapiness

vim /etc/sysctl.conf
// vm.swappiness = 1
sudo sysctl -p

Khi cần tắt swap:

sudo cat /proc/swaps
sudo swapoff -a
rm ...

Cài đặt Oh-My-Zsh

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Bật docker completion:

plugins=(... docker docker-compose)

Cài đặt Gitlab Runner

curl -L https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install -y gitlab-runner
sudo usermod -aG docker gitlab-runner
sudo service docker restart

Tăng kích thước VM Map

sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

Caddy Server

sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/caddy-stable.asc
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo apt update
sudo apt install caddy

Cài đặt Docker Cleaner

cd /tmp
wget https://cdn.nguyenbinhson.com/scripts/docker-cleanup
sudo mv docker-cleanup /usr/local/bin/docker-cleanup
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-cleanup
cd -

Loading

One Reply to “Các script cài đặt máy chủ Debian-based”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *