Các script cài đặt máy chủ Debian-based

Đây là danh sách các script tôi hay phải dùng đến để cài đặt máy chủ AWS. Tôi thường dùng máy chủ Ubuntu LTS.

Đặt mật khẩu tài khoản

sudo passwd ubuntu

Cập nhật và cài đặt các gói phổ thông

sudo apt update -y && sudo apt install vim git htop httpie git zsh -y

Bổ sung public key của SSH Client

vim ~/.ssh/authorized_keys

Cài đặt Docker

curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $(whoami)

Cài đặt Docker Compose

COMPOSE_VERSION=`git ls-remote https://github.com/docker/compose | grep refs/tags | grep -oE "[0-9]+\.[0-9][0-9]+\.[0-9]+$" | sort --version-sort | tail -n 1`
sudo sh -c "curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/${COMPOSE_VERSION}/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose"
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo sh -c "curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/compose/${COMPOSE_VERSION}/contrib/completion/bash/docker-compose > /etc/bash_completion.d/docker-compose"

Cấu hình swap

Kích thước swap tối đa nên dùng là gấp đôi dung lượng RAM.

sudo dd if=/dev/zero of=/var/swap count=4096 bs=1MiB
sudo chmod 600 /var/swap
sudo mkswap /var/swap
sudo swapon /var/swap

Sau đó bổ sung dòng /var/swap swap swap defaults 0 0 vào sudo vim /etc/fstab.

Đặt swapiness

vim /etc/sysctl.conf
// vm.swappiness = 1
sudo sysctl -p

Cài đặt Oh-My-Zsh

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Bật docker completion:

plugins=(... docker docker-compose)

Cài đặt Gitlab Runner

curl -L https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install -y gitlab-runner
sudo usermod -aG docker gitlab-runner

Tăng kích thước VM Map

sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

Caddy Server

echo "deb [trusted=yes] https://apt.fury.io/caddy/ /" \
    | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/caddy-fury.list
sudo apt update && sudo apt install -y caddy

Cài đặt Docker Cleaner

cd /tmp
wget https://cdn.nguyenbinhson.com/scripts/docker-cleanup
sudo mv docker-cleanup /usr/local/bin/docker-cleanup
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-cleanup
cd -

 92 total views,  1 views today

One Reply to “Các script cài đặt máy chủ Debian-based”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *