Các script cài đặt máy chủ RHEL-based

Bài viết Các script cài đặt máy chủ Debian-based đã lưu giữ các script hay sử dụng khi tạo mới một máy chủ Debian-based. Bài viết này lưu giữ các script tương đương cho máy chủ RHEL-based.

Đặt mật khẩu tài khoản

sudo passwd centos

Cài đặt kho EPEL

Tham khảo bài viết Cài đặt và khởi dụng EPEL Repo trên Centos/RHEL/Scientific Linux.

Cập nhật và cài đặt các gói phổ thông

yum check-update -y && sudo yum install vim git htop httpie git zsh -y

Bổ sung public key của SSH Client

vim ~/.ssh/authorized_keys

Cài đặt Docker

curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $(whoami)

Cài đặt Docker Compose

COMPOSE_VERSION=`git ls-remote https://github.com/docker/compose | grep refs/tags | grep -oE "[0-9]+\.[0-9][0-9]+\.[0-9]+$" | sort --version-sort | tail -n 1`
sudo sh -c "curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/${COMPOSE_VERSION}/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose"
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo sh -c "curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/compose/${COMPOSE_VERSION}/contrib/completion/bash/docker-compose > /etc/bash_completion.d/docker-compose"

Cấu hình swap

Kích thước swap tối đa nên dùng là gấp đôi dung lượng RAM.

sudo dd if=/dev/zero of=/var/swap count=4096 bs=1MiB
sudo chmod 600 /var/swap
sudo mkswap /var/swap
sudo swapon /var/swap

Sau đó bổ sung dòng /var/swap swap swap defaults 0 0 vào sudo vim /etc/fstab.

Đặt swapiness

vim /etc/sysctl.conf
// vm.swappiness = 1
sudo sysctl -p

Cài đặt Oh-My-Zsh

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Bật docker completion tại .zshrc:

plugins=(... docker docker-compose)

Cài đặt Gitlab Runner

curl -L https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install -y gitlab-runner
sudo usermod -aG docker gitlab-runner

Tăng kích thước VM Map

sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

Caddy Server

echo "deb [trusted=yes] https://apt.fury.io/caddy/ /" \
    | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/caddy-fury.list
sudo apt update && sudo apt install -y caddy

Cài đặt Docker Cleaner

cd /tmp
wget https://cdn.nguyenbinhson.com/scripts/docker-cleanup
sudo mv docker-cleanup /usr/local/bin/docker-cleanup
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-cleanup
cd -

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *