Cài đặt và khởi dụng EPEL Repo trên Centos/RHEL/Scientific Linux

Extra Packages for Enterprise Linux, hay EPEL, là một nhóm phát triển Fedora có nhiệm vụ tạo lập, bảo trì và quản lý một tập các gói phần mềm bổ sung chất lượng cao cho các Enterprise Linux, trong đó có Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOSScientific Linux (SL).

Ta có thể tìm thấy ở EPEL các module của Python, Ruby, hay tương tự; các công cụ như htop, etckeeper, ImageMagic, GraphicMagick, các bản build của Chromium….

Trên Centos/RHEL 7 trở về sau, kho EPEL có thể cài đặt đơn giản như một gói phần mềm thông thường:

sudo yum install epel-release

Tại các bản phân phối dựa trên RHEL khác, gói phần mềm để cài đặt EPEL có thể được tải thông qua dl.fedoraproject.org. Thay 7 bằng phiên bản của Centos/RHEL tương ứng (chẳng hạn 5, 6)

cd /tmp
wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
ls *.rpm
sudo yum install ...

Sự liên kết với kho EPEL có thể được kiểm tra bằng lệnh yum repolist

$ sudo yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.nhanhoa.com
 * epel: my.mirrors.thegigabit.com
 * extras: mirrors.nhanhoa.com
 * updates: mirrors.nhanhoa.com
repo id          repo name                     status
base/7/x86_64       CentOS-7 - Base                  10070
docker-ce-stable/x86_64  Docker CE Stable - x86_64              79
epel/x86_64        Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64  13425
extras/7/x86_64      CentOS-7 - Extras                  413
updates/7/x86_64      CentOS-7 - Updates                 1112
repolist: 25099

Loading

One Reply to “Cài đặt và khởi dụng EPEL Repo trên Centos/RHEL/Scientific Linux”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *